Връщане и рекламация

Връщане на закупен продукт
Като потребител Вие имате право да върнете закупен от електронния магазин www.topmashinionline.com продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването му. В съответствие със Закона за защита на потребителите. „Ес про груп” ЕООД следва да Ви възстанови в пълен размер заплатената за продукта сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която сте упражнили правото си за връщане на стоката на посочена от Вас банкова сметка. Разноските по връщането на продукта са за сметка на потребителя. 

Условия за връщане на продукта:
Продуктът не трябва да е ползван и с нарушен търговски вид (замърсен, надраскан, ударен или увреден по какъвто и да било начин); Продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка; Продуктът трябва да бъде върнат с придружаващите го документи. В случай, че някое от посочените по-горе условия не бъде изпълнено „Ес про груп” ЕООД има право да откаже приемането на продукта. Продуктът следва да бъде върнат на посочения от „Ес про груп” ЕООД адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба, бл.56, вх. 2, ет. 1, ап. 19 или до офис на куриерска фирма Еконт или др. адрес. При връщането му се съставя и подписва протокол, който съдържа описанието на продукта, договорения между страните начин за връщане на парите и дата. При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Можете да направите рекламация на нашия e-mail office@topmashinionline.com или на телефон 0877 173467 съгласно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от 


За повече информация ТУК ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
срока по ал. 1.

Изтегли формуляра за право на отказ

Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}